Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Inwestycje - UE

Informacje o projekcie Zdalna Szkoła

 

Nazwa projektu grantowego:


„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
 

Cel główny projektu:
Zapewnienie możliwości nauki zdalnej uczniom ze szkół w Gminie Nowe Miasteczko.
 
Krótki opis projektu:
Projekt polega na zakupie  24 szt. laptopów wraz z oprogramowaniami i myszkami.
 
Finansowanie projektu:
Projekt finansowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 629/2020 zawartej w dniu 20.04.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Nowe Miasteczko ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
 
Całkowita wartość projektu: 60.000,00 zł brutto
Dofinansowanie: 60.000,00 zł brutto
Wkład własny beneficjenta (Gminy Nowe Miasteczko): 0,00 zł
 
Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: kwiecień 2020 r.
Zakończenie realizacji projektu: październik 2020 r.
 
Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
 
Wskaźniki produktu:

    liczba zakupionych laptopów – 24 szt.
    liczba zakupionych pakietów Microsoft Office Standard – 24 szt.
    liczba zakupionych myszek – 24 szt.
   

Wskaźniki rezultatu:

    liczba wspartych szkół – 3