Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku pozyskał kwotę 218.943 zł. z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Realizacja Programu zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Celem Programu jest:

a) poprawa jakości życia dorosłych osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,

b) zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb, c) umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.

W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie finansowe  w wysokości 100% kosztów realizacji usług asystenta. Ruszamy 01.02.2022r.

 

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku pozyskał także kwotę 176.256 zł. z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa".

   Jest to rodzaj wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć w wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego.

Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

   Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowaniu opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ruszamy 01.02.2022r.